Wiadomości branżowe

Internet Energetyczny w Raciążu

Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku realizuje pilotażowy projekt wdrożeniowy Internetu Energetycznego na terenie miasta i gminy Raciąż. Jest to pierwsza tego typu współpraca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego wśród przedsiębiorstw energetycznych. Obecnie szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości 1024 kb/s udostępniony został

Koncern Energetyczny ENERGA SA – Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku realizuje pilotażowy projekt wdrożeniowy Internetu Energetycznego na terenie miasta i gminy Raciąż. Jest to pierwsza tego typu współpraca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego wśród przedsiębiorstw energetycznych. Obecnie szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości 1024 kb/s udostępniony został Urzędowi Gminy i Miasta, Bibliotece, w której znajduje się Miejskie Centrum Informacji Miejskiej oraz miejscowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Umowa obejmuje również uruchomienie miejskiej sieci komputerowej, do której przyłączone zostaną miejskie placówki oświatowe, instytucje i przedsiębiorstwa oraz monitoring miasta. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są również z gminą Bielsk.

“Dostęp do wiedzy, do edukacji, jest w dzisiejszych czasach kluczowym elementem rozwoju społeczeństwa, decydującym o jego sukcesie. Pojawienie się Internetu, jako źródła dostępu do informacji, stanowi wielką szansę zniwelowania istniejących dysproporcji nie tylko wewnątrz społeczeństwa polskiego, ale również skrócenie dystansu dzielącego nas w tym względzie od społeczeństw zachodniej Europy. Posiadając nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, wiedzę i doświadczenie, chcemy urzeczywistniać ideę “społeczeństwa informacyjnego”. Nasza oferta w pierwszej kolejności zostanie skierowana do przedstawicieli samorządów gminnych, bowiem to właśnie na obszarach wiejskich najbardziej odczuwana jest “luka inwestycyjna” – powiedział Piotr Siennicki, Członek Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA.

Dla realizacji ustawowego obowiązku z zakresu budowy i rozwoju sieci energetycznej, Koncern Energetycznego ENERGA SA – Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku inwestował w infrastrukturę teleinformatyczną istotną dla rozwoju nowoczesnych usług komunikacyjnych. Obecnie posiada ponad 400 km linii światłowodowych, sieć 11 central telefonicznych, sieć węzłów teletransmisyjnych docierającą do 28 lokalizacji w terenie wraz z masztami radiowymi oraz łącza do Internetu o dużej nadmiarowości (łącznie 10 Mb/s).

Projekt realizowany w Raciążu jest częścią opracowanej pod koniec 2003 roku “Koncepcji wykorzystania istniejącej infrastruktury energetycznej oraz systemów transmisji bezprzewodowej dla zdalnego odczytu liczników” w oparciu o rozwiązania systemu bezprzewodowego Wi-Fi. Technologia ta umożliwia uruchomienie dodatkowego pakietu usług, takich jak: dostęp do Internetu, telefonia internetowa, miejskie sieci komputerowe dla instytucji i przedsiębiorstw, monitoring miasta czy obsługa mediów komunalnych.

A to już wiesz?  Yes, he can, but? ? rozstrzygnięcie konkursu Wprost i ambasady USA

“Wykorzystując jeden system transmisyjny, uruchamiamy wiele usług, dlatego też nasza docelowa oferta cenowa powinna być bardzo konkurencyjna w stosunku do ofert dostępnych na rynku. Uruchomienie pilotażowego projektu pozwoli nam zweryfikować dotychczasowe analizy w rzeczywistych warunkach i przygotować komercyjne pakiety dla kolejnych Partnerów” – dodaje Krzysztof Rychlik, Dyrektor ds. Organizacji i Informacji, nadzorujący w ENERDZE działalność IT.

Udane wdrożenie tego projektu będzie miało istotne znaczenie w upowszechnieniu dostępu do Internetu mieszkańcom słabo zurbanizowanych rejonów, gdzie występuje bariera tzw. “ostatniej mili”, czyli niskiej opłacalności inwestycji w budowę odcinka łączności pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym operatora a abonentem usługi.

*****
 

Koncern Energetyczny ENERGA SA (http://www.energa.pl) – dystrybutor energii elektrycznej na obszarze północnej i środkowej Polski (obszar 75 tys. km kw. na terenie byłych województw: elbląskiego, gdańskiego, kaliskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, płockiego, słupskiego, toruńskiego).
Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. ENERGA obsługuje około 2,7 mln odbiorców, jej roczne przychody szacowane są na około 5 mld zł.
W koncernie zatrudnionych jest około 9,5 tys. osób, dysponuje on majątkiem trwały o wartości około 3 mld zł, a jego udział w rynku energii elektrycznej w Polsce to około 16,1 proc.
Wszystkie oddziały Koncernu Energetycznego ENERGA SA sprzedają około 16 TWh energii rocznie, eksploatują 6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 64,5 tys. km linii średniego napięcia i 82 tys. km linii ni-skiego napięcia.
Koncern Energetyczny ENERGA SA jest rozproszonym terytorialnie przedsiębiorstwem wielooddziało-wym, utworzonym 1 stycznia 2005 r. przez skonsolidowane spółki dystrybucyjne (zakłady energetyczne wchodzące w skład tzw. Grupy G-8) z Elbląga, Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka, Słupska oraz Torunia. Konsolidacja została dokonana w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po-przez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na spółkę przejmującą (Minister Skarbu Pań-stwa na spółkę przejmującą majątek wyznaczył ENERGĘ Gdańską Kompanię Energetyczną SA) za akcje, które spółka przejmująca wydała akcjonariuszowi spółek przejmowanych.

A to już wiesz?  Netia wspiera powstanie Dziecięcego Telefonu Zaufania

 

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy